ANBI

 

ANBI

Op deze pagina vindt u de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente Appelscha voor zowel Kerkbeheer als voor de Diaconie. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via de contactpagina

ANBI gegevens Protestantse Gemeente Appelscha

ANBI Kerkbeheer:

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI:                    Protestantse Gemeente Appelscha
RSIN/Fiscaal nummer:   8238.16.254
Bankrekeningnummer:   NL71RABO0303503920 T.n.v. CVK Prot. Gem. Appelscha

Website adres:                www.pkn-appelscha.nl
E-mail:                             scriba@pkn-appelscha.nl
Adres:                              Vaart ZZ 74
Postcode:                         8426 AG
Plaats:                              Appelscha

De Protestantse Gemeente Appelscha is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de gemeenteleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. 

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Appelscha.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, RCBB (ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene Christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 
Het beleidsplan en de plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente te Appelscha kunt u vinden via onderstaande linken:
Beleidsplan 2017 – 2020
Plaatselijke-Regeling-PG-Appelscha-10-8-2015
Bijlage V Pl. regeling 04-12-2018

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in NederlandLeden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom ‘rekening’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

H. Samenvatting van baten en lasten

Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Begroting 2021

I. Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd via de Actie Kerkbalans voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of voor een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het instandhouden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het instandhouden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

ANBI Diaconie

ANBI Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:                  Diaconie van de Protestantse Gemeente Appelscha.
RSIN/Fiscaal nummer: 8241.38 193 ( van de Protestantse Gemeente Appelscha)
Bankrekeningnummer: NL62RABO0149064756 T.n.v. CVD Prot. Gem. Appelscha
Website adres:              www.pkn-appelscha.nl
E-mail:                           diaconie@pkn-appelscha.nl
Adres :                           Vaart ZZ 74
Postcode:                      8426 AG
Plaats:                           Appelscha

De Protestantse Gemeente te Appelscha is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (kerkorde artikel X lid 3).

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de gemeenteleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

B. Samenstelling bestuur

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

De diaconale opdracht is als volgt samen te vatten: dienstbetoon aan de naaste, in de gemeente en daarbuiten, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd.

D. Beleidsplan

Voor het beleidsplan van de landelijke kerk (Protestantse Kerk Nederland (PKN)) verwijzen wij u naar:
www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/missie-en-visie.aspx
Het beleidsplan van diaconie van de Protestantse Gemeente Appelscha kunt u vinden via onderstaande link:
Beleidsplan 2017 – 2020

E. Het beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

F. Verslag uitgeoefende activiteiten

Van veel activiteiten worden vooraankondigingen gedaan in de wekelijkse Zondagsbrief, het kerkblad en de website. Activiteiten zijn o.a. paasgroetenactie, actie voor voedselbank, seniorenmiddag, kerstgroeten.

Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in een gemeentevergadering voor de leden. Daar wordt ook een overzicht gegeven van de financiën en doet de kascommissie verslag van hun bevindingen.

G. Voorgenomen bestedingen

De gelden, verkregen door collectes en giften, worden zoveel mogelijk besteed aan goede doelen in binnen- en buitenland.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. 

H. Samenvatting van baten en lasten

Resultaat 2020 | Begroting 2021

I. Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar gevraagd om een vrijwillige bijdrage voor het diaconale werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De diaconie heeft ook nog enig vermogen in de vorm van landerijen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Dit in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk diaconaal werk van de kerk.

(ANBI betekent Algemeen nut beogende instellingen. De hieronder ressorterende instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. Voorwaarde is openbaarheid van bovenstaande gegevens).