ANBI

 

ANBI

Op deze pagina vindt u de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente Appelscha voor zowel Kerkbeheer als voor de Diaconie. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via de contactpagina

ANBI gegevens Protestantse Gemeente Appelscha

ANBI Diaconie

ANBI Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:                  Diaconie van de Protestantse Gemeente Appelscha.
RSIN/Fiscaal nummer: 8241.38 193 ( van de Protestantse Gemeente Appelscha)
Bankrekeningnummer: NL62RABO0149064756 T.n.v. CVD Prot. Gem. Appelscha
Website adres:              www.pkn-appelscha.nl
E-mail:                           diaconie@pkn-appelscha.nl
Adres :                           Vaart ZZ 74
Postcode:                      8426 AG
Plaats:                           Appelscha
KvK nummer               76335011

De Protestantse Gemeente te Appelscha is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (kerkorde artikel X lid 3).

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de gemeenteleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

B. Samenstelling bestuur

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

De diaconale opdracht is als volgt samen te vatten: dienstbetoon aan de naaste, in de gemeente en daarbuiten, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd.

D. Beleidsplan

Voor het beleidsplan van de landelijke kerk (Protestantse Kerk Nederland (PKN)) verwijzen wij u naar:
www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/missie-en-visie.aspx
Het beleidsplan van diaconie van de Protestantse Gemeente Appelscha kunt u vinden via onderstaande link:
Beleidsplan 2017 – 2020

E. Het beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

F. Verslag uitgeoefende activiteiten

Van veel activiteiten worden vooraankondigingen gedaan in de wekelijkse Zondagsbrief, het kerkblad en de website. Activiteiten zijn o.a. paasgroetenactie, actie voor voedselbank, seniorenmiddag, kerstgroeten.

Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in een gemeentevergadering voor de leden. Daar wordt ook een overzicht gegeven van de financiën en doet de kascommissie verslag van hun bevindingen.

G. Voorgenomen bestedingen

De gelden, verkregen door collectes en giften, worden zoveel mogelijk besteed aan goede doelen in binnen- en buitenland.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. 

H. Samenvatting van baten en lasten

Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Begroting 2022 | Jaarrekening 2021

I. Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar gevraagd om een vrijwillige bijdrage voor het diaconale werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De diaconie heeft ook nog enig vermogen in de vorm van landerijen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Dit in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk diaconaal werk van de kerk.

(ANBI betekent Algemeen nut beogende instellingen. De hieronder ressorterende instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. Voorwaarde is openbaarheid van bovenstaande gegevens).

 

Voor ANBI Kerkbeheer lees hier verder