Kerkenraad

 

Kerkenraad

De kerkenraad is kerkordelijk gezien het besluitvormende orgaan in de gemeente. De kerkenraad heeft tot taak de gemeente te leiden en te dienen (dienend leiderschap). Welke taak het belangrijkste is hangt af van de situatie, meestal loopt dit door elkaar.

De kerkenraad vergadert structureel 6 á 7 keer per jaar, soms een keer extra als dit nodig blijkt te zijn. De kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door het moderamen.
Op gemeenteavonden gaat de kerkenraad in gesprek met de gemeente en peilt de mening van de gemeente over de zaken waar de kerkenraad zich mee bezighoudt. Voor meer actuele zaken is het kerkblad “Kerkklanken” het aangewezen orgaan om de gemeente informatie te verstrekken. Er is ook een wekelijkse nieuwsbrief “Het Bericht van Verbondenheid”. Deze kunt u vinden onder het kopje “Zondagsbrief” op deze site. U kunt zich hier aanmelden voor het Bericht van Verbondenheid. Mocht dit niet lukken dan kunt u een bericht sturen naar scriba@pkn-appelscha.nl.

Bevestiging en afscheid van ambtsdragers wordt zo mogelijk ieder jaar in oktober gepland. Kerkordelijk worden ambtsdragers voor vier jaar gekozen en zijn voor vier jaar herkiesbaar. In de huidige tijd lijkt het wenselijk om flexibel om te gaan met de vierjaarlijkse termijn. 

Het moderamen

Het moderamen kan vergeleken worden met een dagelijks bestuur. De kerkenraad kiest jaarlijks leden uit haar midden om zitting te nemen in het moderamen.

De taken van het moderamen omvatten onder meer:

  • het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad
  • het uitvoeren van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn
  • het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen

Het moderamen vergadert 10 x per jaar.

Scriba

De scriba vormt het officiële kanaal om de kerkenraad te bereiken. Wie iets aan de gemeente wil meedelen of wie de kerkenraad wil bereiken dient dit via de scriba te doen.

Voorzitter

De voorzitter is een ouderling met een speciale taak. Hij is het formele aanspreekpunt van de kerkenraad voor zowel binnen als buiten de gemeente. De voorzitter zit de vergaderingen voor van de kerkenraad, het moderamen en gemeentevergaderingen.  

College van Kerkrentmeesters

Waar de ouderlingen meer het pastorale werk als taak hebben in de gemeente, is het ambt van de kerkrentmeesters meer gericht op het beheer over de goederen en gelden van de kerkelijke gemeente. Ze zijn o.a. verantwoordelijk voor het onderhoud en verhuur van de kerkelijke eigendommen. Binnen het college zijn de volgende functies te onderscheiden: 

  • kerkrentmeesters
  • ouderling – kerkrentmeesters
  • penningmeester


Inkomsten hiervoor zijn afkomstig van:

  • vrijwillige bijdragen
  • jaarlijkse actie Kerkbalans (in januari)
  • collecten in de eredienst voor kerkbeheer
  • jaarlijkse bijdragen Solidariteitskas

Overige bronnen van inkomsten zijn: bijdrage kerkblad, opbrengsten uit dienstverlening en rentebaten.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via de contactpagina