Diaconie

 

Wat is diaconie?

We willen als gemeente ook een diaconale gemeente zijn. Dat is een gemeente waarin de mensen omzien naar elkaar èn omzien naar de mensen in de eigen buurt en in de wereld.
De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben, zowel financieel als sociaal ondersteunend.

De diaconie heeft oog en oor voor mensen in nood. Het maakt niet uit of de personen die hulp nodig hebben niet-kerkelijk zijn.

Per maand krijgen wij vele verzoeken om een financiële steun en tegen de kerst is er veelvoudige aanvragen voor steun.

De diaconie heeft een keuze gemaakt om alleen kleinschalige projecten te steunen, maar dan nog waar ga je voor.

Als u iets hoort over een klein project neem dan even contact met ons op, misschien kunnen wij iets betekenen.

Jaarlijks geven we aan daklozen in de provincie, blijf van mijn lijfhuizen, voedselbank en vele andere projecten.  

In het kerkelijk verband van de Protestantse Kerk Nederland zijn voor de diaconie de volgende kerntaken omschreven:

De organisatie van de Tafel van de Heer (ook wel Heilig Avondmaal genoemd):

Dit wil zeggen dat de praktische organisatie van het heilig avondmaal bij de diaconie berust.
Het inzamelen en uitdelen van liefdegaven
Dit is het collecteren en het vinden van bestemmingen voor de opbrengst.
De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld:
Dit houdt in onderlinge hulp en ook bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben.
De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping:
Dit betekent dat de diaconie de kerkleden helpt om te helpen. Dit kan door het organiseren van diaconale activiteiten en verbanden.

 

Aanschuifmaaltijd

Elke 1e vrijdag van de maand is er een  aanschuifmaaltijd in de “Schutse” aan de Vaart Z.Z. 74  vanaf 17.00 uur voor maximaal 50 personen.

Het is opgezet voor eenzame alleenstaande mensen en nieuwkomers in het dorp.

Op deze manier kunnen deze mensen op een ontspannen manier contact maken.

Het is natuurlijk altijd gezelliger om met een groep mensen gezamenlijk te eten dan alleen.

Het eten wordt bereid door Daan Woltinge en het is voor iedereen een verrassing wat er gegeten wordt. 

De  tafels zijn van tevoren gedekt door vrijwilligers.

Per tafel krijgt u dan de gelegenheid om eten op te scheppen.

Bij opgave kunt u aangeven of er dieetwensen zijn.

Bij het eten kan men een glas fris, wijn of een biertje krijgen en er staat altijd water op de tafels.

Na de maaltijd is er altijd een lekker toetje. En natuurlijk is er genoeg gelegenheid om even bij te praten.

U kunt zich opgeven via Taxi Kort tel. 422222
en de kosten zijn € 5.00 p.p.

Collectes
Naast individuele hulp zamelt de diaconie geld in. De eerste collecte op zondag is altijd voor de diaconie. We collecteren niet alleen voor het werk van de eigen diaconie maar ook voor de Voedselbank. Daarnaast zijn er collectes voor Kerk in Actie, voor projecten in binnen- en buitenland.

 

ZWO

De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden: “Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking”.

De diaconie wil zending en het werelddiaconaat in Appelscha  en omgeving onder de aandacht brengen en promoten, in de eerste instantie bij leden van de PKN-gemeente.

De inkomsten komen uit de vaste vrijwillige bijdragen en uit de collecten. De collecten en bestedingen worden grotendeels bepaald door het projectmateriaal van “kerk in actie”.

Giften

Giften aan de diaconie kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van de diaconie.

Collectebonnen:

Vel van 20 bonnen á € 1.00 voor € 20.00
verkrijgbaar o.a. door overmaking van het bedrag op bankrekening: NL 55 RABO 0303 5033 35 t.n.v. CVD. Prot.Gem.Appelscha Collecte o.v.v. aantal vellen en uw adres.

Info:  diaconie@pkn-appelscha.nl