Huishoudelijk reglement

 

Gebruiksplan kerk-zijn in de anderhalve meter samenleving

Inleiding

Dit gebruiksplan is opgesteld en goedgekeurd door de kerkenraad van de Protestantse gemeente Appelscha en geldt voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw “De Schutse” en de daarbij horende zalen. Een belangrijk handvat bij de opstelling van dit plan is het ‘Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke samenkomsten’ dat is opgesteld door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)*1 en dat ter informatie is voorgelegd aan het interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO). Met betrekking tot de jeugdactiviteiten is gebruik gemaakt van het ‘Protocol jeugdactiviteiten in coronatijd’, zoals opgesteld door Jong Protestant.*2 Dit gebruiksplan wordt voortdurend geactualiseerd. De meest actuele versie is te vinden op de website www.pkn-appelscha.nl en is geprint aanwezig in de keuken van “De Schutse”. 

Algemeen

Alle voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. worden in acht genomen. Dit betekent dat voor iedereen en bij alle activiteiten onder meer geldt:
– blijf thuis bij verkoudheidsklachten;
– hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
– schud geen handen;
– houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij kerkelijke samenkomsten. Gelet op de grootte van het kerkgebouw en de onderlinge afstand van 1,5 meter zullen er naar verwachting maximaal 74 mensen tegelijk een kerkdienst kunnen bezoeken.

Voor en na de kerkdienst 

 • Aanstellen coördinatoren Voor iedere kerkdienst worden twee coördinatoren aangesteld. Deze coördinatoren worden zoveel mogelijk gekozen uit de mensen die reeds een andere taak bij de kerkdienst hebben (koster, kerkenraadsleden, predikant). De coördinatoren zien toe op de maatregelen die getroffen zijn. Zij dragen hesjes zodat zij duidelijk herkenbaar zijn. 
 • Wel/niet bezoeken van de kerk De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een activiteit mag bezoeken. Deze voorschriften bepalen dat mensen in geval van: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius) de kerkdienst niet mogen bezoeken. Dat geldt ook voor mensen met koorts (38 graden Celsius of hoger) of benauwdheid alsmede voor hun huisgenoten. In lijn met het advies van de rijksoverheid wordt mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid aangeraden extra voorzichtig te zijn. Het kan verstandig om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven. 
 • Het aantal kerkgangers Gelet op de 1,5 m onderlinge afstand kunnen in het kerkgebouw naar verwachting niet meer dan 74 mensen kunnen worden toegelaten. In de maand juni 2020 zijn maximaal 30 mensen toegestaan, vanaf 1 juli maximaal 74 mensen. Het betreft hier het totaal aantal mensen, dus inclusief predikant, ambtsdragers, muzikanten en koster. 
 • Binnenkomst en uitgang van het kerkgebouw Het binnengaan van het kerkgebouw is alleen mogelijk via de ingang aan de noordzijde (de “nieuwe ingang”). Het kerkgebouw kan alleen worden verlaten via de ingang aan de zuidzijde (aan de kant van de vaart). De enige toegestane looproute is van de ingang aan de zuidzijde naar de uitgang aan de noordzijde. Bij binnenkomst en vertrek wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen. Bij de deur van de garderobe naar de zaal (daar of andere plek) wordt één huishouden tegelijk ontvangen. Indien meerdere mensen tegelijk de kerk binnenkomen, wordt buiten op gepaste afstand van elkaar gewacht. Bij binnenkomst worden mensen door een coördinator begroet (zonder een hand te geven) en wordt hen gevraagd naar de gezondheid. Mensen met corona gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de kapstok. Jassen e.d. moeten dus worden meegenomen de kerkzaal in. Bij de ingang staan desinfecterende middelen waarvan gebruik kan worden gemaakt. 
 • Koffiedrinken en ontmoeting vooraf of na afloop Koffiedrinken voor of na de dienst is niet mogelijk. Dit geldt ook voor andersoortige ontmoetingen na de dienst, in- en rondom het kerkgebouw. 
 • Gebruik toilet Het bezoek aan het toilet in de kerk wordt tot een minimum beperkt. Iedereen wordt geadviseerd om thuis gebruik te maken van het toilet. In het toilet zijn alleen papieren handdoekjes aanwezig. Na elke toiletbeurt moet de bezoeker met behulp van de aanwezige reinigingsmiddelen de deurklink en de toiletbril reinigen. 
 • Gebruik overige ruimtes in en rondom het kerkgebouw De consistorie is niet toegankelijk voor gemeenteleden. Deze wordt enkel door de predikant en de dienstdoende kerkenraadsleden gebruikt voor het consistoriegebed voor en na de kerkdienst. De zalen zijn enkel toegankelijk voor hen die daar een specifieke taak moeten verrichten, zoals de beheerder, de oppassers en de leidinggevenden van de kinderdienst. 
 • Hygiëne/reinigen Na afloop van elke kerkdienst wordt het kerkgebouw gereinigd. De stoelen, deurklinken, lessenaar en microfoons worden afgenomen. Het toilet wordt gereinigd. Indien de zalen zijn gebruikt worden ook deze gereinigd. De tafels, stoelen en deurklinken worden afgenomen. De toiletten worden gereinigd en, indien gebruikt, ook de keuken. 

Inrichting en gebruik van de kerkzaal

Tussen kerkgangers dient 1,5 meter afstand gewaarborgd te worden. Alle betrokkenen in de eredienst (predikant, ambtsdragers, muzikanten, koster, etc.) bewaren ook de 1,5 meter afstand. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de route die loopt van de ingang aan de noordzijde en naar de ingang bij de consistorie. Een coördinator wijst bij binnenkomst mensen een plek aan. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. De eerste plaats naast het gangpad mag niet worden gebruikt. Na afloop van de dienst geeft een coördinator aan wie wanneer de kerkzaal mag verlaten. De lessenaar wordt afgenomen als deze in de dienst ook door een andere persoon wordt gebruikt. De predikant wordt verzocht vanuit huis zelf water mee te nemen.

De kerkdienst 

 • Zingen tijdens diensten Er is geen samenzang in de kerk; max. 5 mensen mogen op voldoende afstand zingen of 1 blaasinstrument bespelen. Verder kan vanuit huis worden gezongen. In de kerk kan wel zachtjes en met gesloten mond worden mee geneuried met de melodie van de liederen die worden gespeeld door het orgel / piano. 
 • Collectes 
 • Collecteren is alleen digitaal mogelijk, via de website www.pkn-appelscha 
 • Kindernevendienst (4 t/m 12 jaar) Tijdens de belevingsdiensten en bijzondere diensten is er kindernevendienst. Kinderen worden voorafgaand aan de dienst (dus niet halverwege de dienst) gebracht bij de ingang en na afloop op dezelfde plek weer opgehaald. De zaal is niet toegankelijk voor de ouders. Haal- en brengmomenten zijn kort. Tijdens de kindernevendienst moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden bewaard tussen de vrijwilligers en de kinderen. Het contact tussen kinderen uit de verschillende groepen wordt beperkt. Er worden geen consumpties uitgedeeld. 

Bijzondere diensten en bediening van sacramenten 

 • Bediening van de sacramenten Heilig Avondmaal Dit wordt gevierd mits aan alle voorschriften kan worden voldaan. Dat betekent dat de 1,5 meter afstand tot elkaar voortdurend moet zijn gewaarborgd. De wijn wordt gedronken uit een bekertje dat men zelf afneemt van en terugplaatst op de tafel. Het brood wordt zelf afgenomen van de schaal die op tafel staat. 
 • Heilige Doop Er wordt gebruik gemaakt van ‘een verlengde arm met een doopschelp’ of de doop wordt uitgesteld. Zegenen vindt alleen plaats op 1,5 meter afstand. Handoplegging is niet mogelijk. 
 • Overige diensten als huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van kerkenraadsleden, rouwdiensten Deze diensten vinden plaats onder dezelfde condities zoals eerder beschreven in dit gebruiksplan. Het vermijden van lichamelijk contact is een voorwaarde. Zegenen vindt daarom plaats op 1,5 meter afstand. Handoplegging is niet mogelijk. Feliciteren of condoleren gebeurt zonder fysieke aanraking. Bij rouwdiensten worden de aanwijzingen van de uitvaartleider gevolgd. 

Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten

Wanneer een bijeenkomst kan worden uitgesteld, wordt deze uitgesteld. Alleen wanneer uitstel niet mogelijk is, kan een samenkomst worden belegd, mits deze plaatsvindt onder de condities zoals eerder beschreven in dit gebruiksplan. Zo wordt er gelet op de gezondheidsvoorschriften van het RIVM, het toegestane aantal aanwezigen (74 mensen) en de afstandsregel. De samenkomsten vinden zoveel mogelijk plaats in en de grote zaal / ontvangstruimte. Deze zaal wordt zodanig ingericht dat de 1,5 meter onderlinge afstand wordt gewaarborgd. 

Indien de zaal te klein is, kan bij wijze van uitzondering gebruik worden gemaakt van de kerkzaal. Bijeenkomsten thuis worden ontraden. Bij mooi weer kan men wellicht op gepaste afstand buiten zitten. Bij binnenkomst kan gebruik worden gemaakt van desinfecterende middelen die gereed staan. Het bezoek aan een toilet wordt tot een minimum beperkt. Iedereen wordt geadviseerd om thuis gebruik te maken van het toilet. In de toiletten zijn alleen papieren handdoekjes aanwezig. Na elke toiletbeurt moet de bezoeker met behulp van de aanwezige reinigingsmiddelen de deurklink en de toiletbril reinigen. Consumpties worden niet uitgedeeld, maar zelf meegenomen. Kook- of eetactiviteiten worden er niet georganiseerd. Na afloop van elke samenkomst wordt de gebruikte ruimte gereinigd. De stoelen, tafels en deurklinken worden afgenomen. De toiletten worden gereinigd en, indien gebruikt, ook de keuken. 

*1 https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten

*2 https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-coronatijd/

Status en beheer document. 

 1. Status: Dit document is digitaal vastgesteld door het moderamen van de kerkenraad d.d. 27-09-20. 
 2. Beheer: Dit document wordt beheerd door de kerkrentmeesters. Het bevindt zich ook in het digitale archief bij de scriba. Als er aanpassing plaatsvindt in dit document wordt de nieuwste versie ook ter archivering naar de scriba gestuurd. Dit is de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. 
 3. Evaluatie: Er is geen standaard evaluatie ingepland. Het document wordt actueel gehouden n.a.v. landelijke richtlijnen.